۰۹۹۰۱۱۸۰۵۱۹    ||       خاکسار

اصفهان – رهنان – خیابان شهیدان غربی – ۲۰۰ متر بعد از شهرداری منطقه ۱۱